บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี

คติเตือนใจดี ๆ....

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ของ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี

กิจกรรมที่ทำในหนึ่งวันของเด็กปฐมวัยจ้า

กิจกรรมที่ทำในหนึ่งวันของเด็กปฐมวัยจ้า
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

กิจกรรมสรางสรรค์

กิจกรรมกลางแจ้ง

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ต้องแปรงฟันก่อนนอนกลางวันครับผม

นอนพักกลางวันก่อนนะ

พักดื่มนม...นั่งรอก่อนนะ

สนุกจัง..เล่นเกมการศึกษา
เล่นเกมเสร็จแล้วรอคุณพ่อคุณแม่มารับกลับบ้าน.....คร้าบ..บ....บ

แผนการสอนในภาคเรียนที่ 1 / 2552

โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี ชั้นอนุบาล 2/2

หน่วยหนูน้อยมาโรงเรียน

หน่วยหนูน้อยน่ารัก

หน่วยนักอนุรักษ์น้อย

หน่วยค้นหาตัวเรา

หน่วยสัมพันธ์สัมผัส

หน่วยหนูน้อยนักชิม

หน่วยโรงเรียนของเรา

หน่วยเก็บได้ใช้เป็น

หน่วยหนูน้อยระวังภัย

หน่วยแม่ที่รัก

หน่วยมารยาทไทย

หน่วยคณิตคิดสนุก

รูปกิจกรรมที่ทำในโรงเรียน

ระเบียบการแต่งกายนักศึกษาฝึกประสบการณ์

1. กรณีทรงผมสั้นหวีให้สุภาพถ้าผมทรงยาวต้องรวบรัดเครื่องตกแต่งสีเข้มกลมกลืนกับผม ห้ามย้อมสีผมที่ต่างไปจากธรรมชาติตกแต่งใบหน้าดูสุภาพถ้าใส่ตุ้มหูจะต้องสภาพแนบหู
2.เสื้อเชิ้ตสีขาวเนื้อเรียบปราศจากรวดลายลูกไม้เกร็ดรัดตัวขนาดตัวเสื้อและความยาวแขนเสื้อเหมาะสมกับรูปร่างกรณีชุดพิธีต้องกลัดกระดุมคอสอดชายเสื้อไว้ในขอบกระโปรงพองามเปิดหัวเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย
3. กระโปรงผ้าเนื้อเรียบหนาสีดำหรือกรมท่าเข็ม ถ้าเป็นกระโปรงทรงสั้นความยาวคลุมดุมเข่าลงมา 3 นิ้ว ถ้าเป็นกระโปรงทรงยาวจะต้องเหนือส้นเท้า 10 นิ้ว เป็นอย่างน้อยไม่ตกแต่งกระโปรงด้วย กระเป๋าเกล็ด ผ่า แหวก ใด๐ทั้งสิ้น
4. รองเท้าคัดชูหุ้มหน้าและส้นเท้า
5. เสื้อสีประจำโปรแกรมวิชาห้ามใส่มาปฏิบัติงานในเวลา เฉพาะโปรแกรมวิชาศฺลปศึกษาและพลศึกษาจะใช้เฉพาะเข้าสอนภาคปฏิบัติเท่านั้น

ระเบียบปฏิบัติ

1.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1จะต้องมีเวลาปฏิบัติงานครบ 1 ภาคเรียนยกเว้นกรณีจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
2.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1จะต้องแต่งกายตั้งแต่งเส้นผมจรดรองเท้าและใช้เครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่แนบมา
3.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1ต้องห้ามการพนัน อบายมุข สิ่งเสพติดทุกอย่าง ชู้สาว รวมไปถึงการกระทำที่ผิดคุณธรรมทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานเด็ดขาด
4. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามคำตักเตือนและคำแนนะนำของครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศอย่างเคร่งครัด
5.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องไปถึงโรงเรียนฝึกประสบการณ์เวลานอกโรงเรียนเข้าอย่างน้อย 30 นาที เวลากลับที่พักหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว 30 นาทีอย่างน้อย
6. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องลงเวลาการทำงานและกลับตามความเป็นจริงในบัญชีลงเวลาการทำงานที่โรงเรียนจัดทำ
7. การขออนุณาตลาป่วย นักศึกษาจะต้องยื่นในลาตามระเบียบของทางราชการต่อครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ ให้ส่งใบลาในวันที่ป่วยหรือวันแรกที่กลับมาทำการสอนหลังจากหายป่วยแล้ว
8. ในระหว่างเวลาราชการ ถ้านักศึกษามีความจำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนให้นักศึกษาขออนุญาตจากอาจารย์พี่เลี้ยง หรือผู้บริหารโรงเรียน และปฏิบัติตามระเบีบยการออกนอกบริเวณของโรงเรียนตามระบุในสัญยาที่ทำไว้กับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
9.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน เช่นเดียวกับครูประจำการขั้นทดลองปฏิบัติตามระเบียบต่างๆของโรงเรียน เช่นเดียวกับครูประจำการขั้นการทดลองปฏิบัติงานจึงไม่มัสิทธิลากิจ ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตจากผู้บิหารโรงเรียน
10.นักศึกษาฝึกประสบการณื ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงานให้ ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ และอาจารย์นิเทศทราบทันที ถ้ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย นักเรียน หรือตัวนักศึกษาเอง
11. นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยงกับการทำแผนการสอน และต้องส่งแผนการสอนให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจล่วงหน้าก่อนสอน 1 สัปดาห์
12. นักศึกษาที่เป็นประธานหน่วยฝึกประสบการณ์ ขั้นการสอนในสถารศึกษา 1 จะต้องรายงานการมาสาย ขาด การลาป่วย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในโรงเรียนให้อาจารย์นิเทศก์ทราบทุกครั้งที่มาทำการนิเทศ และสรุปเป็นลายลักษณือักษรส่งฝ่ายฝึกประสบการณืในวันสัมมนาทุกครั้ง และวันปัจฉิมนิเทศ
13. นักศึกษาจะต้องมีการประชุมหารือ เพื่อวางโครงการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่างตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ และเลขานุการหน่วยต้องจดบันทึกไว้ในสมุดรายงานการประชุมทุกครั้ง และส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวันสัมมนาและปัจฉิมนิเทศ
14. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ที่พักในบ้านพักของโรงเรียน จะต้องไม่นำบุคคลภายนอกมาค้างคืนในบ้านพัก การไปค้างคืนที่อื่นจะต้องแจ้งให้ทางอาจารย์ที่รับผิดชอบเรื่องที่พักทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
15.ถ้านักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพครู แม้นักศึกษาได้รับการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ยังไม่แก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้นักศึกษาพ้นสภาพการฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ในภาคเรียนนั้นกิจกรรมที่ทำร่วมกับโรงเรียน

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวคำนึง พุ่มแดง
ชื่อเล่น เปิ้ล
ที่อยู่ปัจจุบัน 132 หมู่ 1ตำบล บ้านไร่
อำเภอดำเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี 70130
กำลังศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ทำเนียบบุคคลากรของโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี

1. นายสมนึก เวชตรียานนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ คศ.3
2. นายสุทธิลักษณ์ เพ็งปาน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ คศ.2
3. นางสตรีรัตน์ สีสายชล ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
4. นายทันทิตย์ ชอบธรรม ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
5. นายโสภณ พุ่มลำเจียก ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
6. นางสาวพัชรี ช่วยบำรุง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ คศ.2
7. นางอัญชลี เกิดฤทธิ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ คศ.2
8. นางปุณยภา ปูรณวัฒนกุล ตำแหน่ง ครูชำนาญการ คศ.2
9. นายธีรทัศน์ ตรงสกุล ตำแหน่ง ครูชำนาญการ คศ.2
10. นางสุพรรณ สาเงิน ตำแหน่ง ครูชำนาญการ คศ.2
11. นางนันทรียา เพชรอุดม ตำแหน่ง ครูชำนาญการ คศ.2
12. นางวิไล พจนากรภาส ตำแหน่ง ครูชำนาญการ คศ.2
13. นางอรุณ เยาวมาลย์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ คศ.2
14. นางหทัยเพชร์ แหวกวารี ตำแหน่ง ครูชำนาญการ คศ.2
15. นายอนุศาสตร์ เย็นยิ่ง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ คศ.2
16. นางเบญจวรรณ รวมแสง ตำแหน่ง ครุชำนาญการ คศ.1

ตารางกิจวัตรประจำวัน

07.30 - 07.45 มายืนรับเด็กหน้าห้องเรียน
07.45 - 08.00 พาเด็กนักเรียนมาทำความสะอาดบริเวณโต๊ะม้าหิน
08.00- 08.30 พาเด็กนักเรียนมาเข้าแถวเคารพธงชาติ
08.30 - 08.40 เด็กนักเรียนสนทนาข่าวตอนเช้า
08.40 - 09.00 สอนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
09.00 - 09.20 สอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์
09.20 - 09.30 เด็กพักทานอาหารว่าง
09.30 - 10.30 สอนเด็กทำกิจกรรมสร้างสรรค์
10.30 - 11.10 เด็กนักเรียนพักท่นอาหารกลางวัน
11.10 - 11.45 เด็กแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
11.45 - 14.10 เด็กนอนพักกลางวัน
14.10 - 14.30 เล่านิทานให้เด้กฟัง
14.30 - 15.30 สาธิตการเล่นเกมการศึกษาและดูแลเด็กเล่นเกมให้ถูกวิธี
15.30- 16.00 รอผู้ปกครองมารับเด้กนักเรียนกลับบ้าน